Нормативні документи

Нормативно-правові документи, які регламентують діяльність
психологічної служби в системі освіти

1. Етичний кодекс практичного психолога.
2. Декларація прав людини.
3. Конвенція про права дитини.

Закони України

1.    Закон України «Про освіту» (від 23.05.1991 р. № 1060-ХП).
2.    Закон України «Про професійно-технічну освіту» (від 10.02.1998 р.№ 103/98-ВР).
3.    Закон України «Про дошкільну освіту (від 11.07.2001 р. № 2628-ІП).
4.    Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 р. №651-XIV).
5.    Закон   України   «Про   позашкільну   освіту   (від   22.06.2000   р.№ 1841-III).
6.     Закон України «Про забезпечення ор¬ганізаційно-правових умов соціального захис¬ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь¬кого піклування» (від 11.01.05).
7.    Конституція України.

Постанови Кабінету Міністрів

1.    Постанова КМУ «Про поліпшення вихо¬вання, навчання, соціального захисту та ма¬теріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» (від 05.04.94 за № 226).
2.    Постанова Кабміну України «Про затвер¬дження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам» (від 14.04.97 за №346).
3.    Постанова Кабміну України про «Поря¬док виплати надбавок за вислугу років педа¬гогічним та науково-педагогічним працівни¬кам навчальних закладів і установ освіти» (від 31.01.01 за №78).
4.    Постанова КМУ»Про перелік кваліфіка¬ційних категорій і педагогічних звань педаго¬гічних працівників» (від 26.04.03 № 632).

 Накази  Міністерства освіти і науки України

1.    Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ від 03.05.1999 р. № 127).
2.    Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи  освіти України (наказ від 07.06.2001 р. № 439).
3.    Про  затвердження  Типового  положення  про  центри  практичної психології і соціальної роботи (наказ від 15.08.2000 р. № 386).
4.    Про   внесення   змін   і   доповнень   до   нормативів   чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 15.06.2004 р. № 1/9-324).
5.    Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (лист від 27.08.2000 р. № 1/9-352).
6.    Про  зарахування  часу  роботи  на  посаді   «психолог»  до  стажу педагогічної   роботи   практичних   психологів   загальноосвітніх   та   інших навчальних закладів (лист від 18.05.2001 р. № 1/9-193).
7.    Про   атестацію   практичних   психологів   (соціальних   педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист від 13.12.2001 р. № 1/9-439).
8.    Про    затвердження    Положення    про    психологічний    кабінет дошкільних,   загальноосвітніх   та   інших   навчальних   закладів   (наказ   від 19.10.2001р. №691).
9.    Про  затвердження  Положення про  експертизу  психологічного  і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ від 20.04.2001 р. № 330).
10.    Про найменування посад, розміри посадових окладів, тривалість щорічної відпустки працівників психологічної служби /лист від 30.10.2003 р. № 1/9-488).
11.    Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи  освіти України» (наказ від 12.05.2004 р. № 386).
12.    Про   затвердження   «Стратегії  розвитку   психологічної   служби системи освіти України на період до 2008 р.» (наказ від 17.09.2004 р. № 734).
13.    Про тривалість робочого тижня практичних психологів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (лист від 14.02.2005 р. № 1/9-64).
14.    Про    визначення    порядку    присвоєння    педагогічних    звань педагогічним працівникам (наказ від 04.07.2005 р. № 396).
15.    Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 08.12.2005 р. № 1/9-701).
16.    Про  затвердження  умов  проведення  всеукраїнського  конкурсу «Кращий   працівник   психологічної  служби   системи   освіти»   (наказ   від 27.12.2005 р. №767).
17.     Наказ МОН України № 844 від 25.12.2006 «Про вжиття додаткових заходів  щодо  профілактики  та  запобігання  жорстокому  поводженню  з дітьми».

Листи Міністерства освіти і науки України

1.    Лист МОН України № 1/9-667 від 23.08.06 «Про вжиття вичерпних заходів,  спрямованих  на дотримання законодавства  щодо  захисту  прав неповнолітніх».
2.    Лист МОН України №  864  від 28.12.2006  «Про  планування діяльності   та   ведення   документації   соціальних   педагогів,   соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України».
3.    Лист Мон  України №   1/9-448  від 27.07.07  «Про  проведення психологічних  та  соціологічних досліджень  серед учасників  навчально-виховного процесу».
4.    Лист МОН України №   1/9-479 від   15.08.07  «Про  нормативи чисельності  практичних  психологів  та  соціальних  педагогів  навчальних закладів».
5.    Про планування діяльності, ведення до¬кументації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (від 27.08.2000 за №1/9-352).
6.    Про тривалість робочого тижня (від 27.11.2000 за №109).
7.    Про зарахування стажу роботи на посаді «Психолог» до стажу педагогічної роботи практичного психолога (від 18.05.01 за № 1/9-193).
8.    Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних пе¬дагогів навчальних закладів (від 08.12.05 за №1/9-701).
9.    Про тривалість робочого тижня практичних психологів, соціальних педагогів (від 27.11.2000за№109).
10.    Про тривалість робочого тижня практичних психологів спеціальних загально освітніх навчальних закладів (від 14.02.05 за №1/9-64).
11.    Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (від 15.08.07 за № 1/9-479)